Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                         

Σε έ­να χώ­ρο ο ο­ποίος πα­ρου­σιά­ζε­ται σαν έ­να α­πό τους πιο κρί­σι­μους, και α­πο­φα­σι­στι­κούς για την λει­τουρ­γία της ο­ποια­δή­πο­τε ε­πι­χεί­ρη­σης αλ­λά και για τον οι­κο­γε­νεια­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, το λο­γι­στι­κό – φο­ρο­τε­χνι­κό μας γρα­φείο προ­σφέ­ρει λύ­σεις α­κό­μα και στις πιο πε­ρί­πλο­κες κα­τα­στά­σεις. Οι υ­πη­ρε­σίες μας ε­κτεί­νο­νται σε έ­να με­γά­λο φά­σμα στον λο­γι­στι­κό το­μέα. Με την πο­λύ­χρο­νη ε­μπει­ρία και ε­ξει­δί­κευ­ση, α­να­λαμ­βά­νου­με την τή­ρη­ση και τη πλή­ρη λο­γι­στι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση των ε­ξα­σφα­λί­ζο­ντας την έ­γκυ­ρη και ποιο­τι­κή λο­γι­στι­κή πλη­ρο­φό­ρη­ση. Το γραφείο  μας κα­λύ­πτει ό­λο το φά­σμα λο­γι­στι­κό υ­πη­ρε­σιών με σι­γου­ριά και υ­πευ­θυ­νό­τη­τα.                                                                               

Συγκεκριμένα, το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:                                                                                         

 • Λογιστική-φοροτεχνική παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (Α’, Β’ και Γ’) σύμφωνα με  τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.                                                                                                                                               
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων όλων των τύπων επιχειρήσεων                                                           

(ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,  Ι.Κ.Ε)                                                                                                                                        

 • Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε.                                                                                                       
 • Συμφωνία βιβλίων με τη βάση δεδομένων my data της ΑΑΔΕ.                                                                                                  
 • Εργασίες Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Θεωρήσεις, επεκτάσεις, μεταβολές κλπ.).                                                             
 • Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές Νομικών και Φυσικών Προσώπων.                                                                                         

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                   

   Δια­θέ­το­ντας υ­πευ­θυ­νό­τη­τα και α­ξιο­πι­στία, με γνώ­μο­να πά­ντα στις αρ­χές και κα­νό­νες στη φο­ρο­λο­γία ει­σο­δή­μα­τος και πε­ριου­σίας των πο­λι­τών η συ­νερ­γα­σία μας εί­ναι α­να­πό­σπα­στο μέ­ρος στην πο­ρεία για την α­νά­πτυ­ξή σας.                    Οι υ­πη­ρε­σίες μας ε­κτεί­νο­νται σε έ­να με­γά­λο φά­σμα στον φο­ρο­λο­γι­κό το­μέα. Με την πα­ρο­χή συμ­βου­λών και με σω­στή ε­νη­μέ­ρω­ση α­να­πτύσ­σου­με έ­να ε­μπε­ρι­στα­τω­μέ­νο φο­ρο­λο­γι­κό πλά­νο, προ­σφέ­ρου­με λύ­σεις σε ό­λα τα φο­ρο­λο­γι­κά ζη­τή­μα­τα φυ­σι­κών ή νο­μι­κών προ­σώ­πων σύμ­φω­νο με την ι­σχύου­σα φο­ρο­λο­γι­κή νο­μο­θε­σία.                                            
Το γρα­φείο μας κα­λύ­πτει ό­λο το φά­σμα φο­ρο­λο­γι­κών υ­πη­ρε­σιών με σι­γου­ριά και υ­πευ­θυ­νό­τη­τα.                                    

Συ­γκε­κρι­μέ­να, το γρα­φείο μας δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στους ε­ξής το­μείς:                                                                                        

 • Σύ­ντα­ξη φο­ρο­λο­γι­κών δη­λώ­σεων.                                                                                                                                                
 • Διεκ­πε­ραίω­ση ερ­γα­σιών σχε­τι­κά με την φο­ρο­λό­γη­ση της α­κί­νη­της πε­ριου­σίας των ε­πι­χει­ρή­σεων.                                 
 • Εκκα­θα­ρί­σεις εκ­κρε­μών φο­ρο­λο­γι­κών υ­πο­θέ­σεων.                                                                                                                      
 • Αντι­με­τώ­πι­ση φο­ρο­λο­γι­κών ε­λέγ­χων και διευ­θέ­τη­ση φο­ρο­λο­γι­κών εκ­κρε­μο­τή­των.                                                            
 • Γνω­μα­τεύ­σεις για φο­ρο­λο­γι­κά θέ­μα­τα.                                                                                                                                          
 • Φο­ρο­λο­γι­κός σχε­δια­σμός ε­πι­χει­ρή­σεων.                                                                                                                                       

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ                                                                                        

 • Προ­λη­πτι­κός φο­ρο­λο­γι­κός έ­λεγ­χος ό­λων των φο­ρο­λο­γι­κών α­ντι­κει­μέ­νων της ε­πι­χεί­ρη­σης σας.                                     

    Με ε­μπει­ρία και ε­ξει­δί­κευ­ση  στη  ερ­γα­τι­κή  νο­μο­θε­σία,πα­ρέ­χου­με  υ­πη­ρε­σίες  α­σφα­λι­στι­κού, ερ­γα­τι­κού  δι­καίου,  οι ο­ποίες θε­με­λιώ­νο­νται στις Ελλη­νι­κές και Διε­θνείς πρα­κτι­κές. Το γρα­φείο μας κα­λύ­πτει ό­λο το φά­σμα υ­πη­ρε­σιών  στα ερ­γα­τι­κά και α­σφα­λι­στι­κά με σι­γου­ριά και υ­πευ­θυ­νό­τη­τα. Πλή­ρη ε­φαρ­μο­γή ερ­γα­τι­κής νο­μο­θε­σία και την α­ξιο­ποίη­ση  των προ­γραμ­μά­των ε­πι­χο­ρή­γη­σης ερ­γο­δο­τών κα­θώς και σω­στή ε­νη­μέ­ρω­ση ερ­γα­ζό­με­νου και ερ­γο­δό­τη για τα δι­καιώ­μα­τα και τις υ­πο­χρεώ­σεις τους, κα­θώς και τη θε­μι­τή ε­πί­λυ­ση των δια­φω­νιών ό­ταν αυ­τές πα­ρου­σιά­ζο­νται.                      

Συ­γκε­κρι­μέ­να, το γρα­φείο μας δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στους ε­ξής το­μείς:                                                                                          

 • Έκδο­ση των μη­νιαίων μι­σθο­λο­γι­κών κα­τα­στά­σεων.                                                                                                                    
 • Προσ­λή­ψεις - Συμ­βά­σεις - Απο­χω­ρή­σεις -Απο­λύ­σεις προ­σω­πι­κού.                                                                                          
 • Κρα­τή­σεις για ό­λα τα α­σφα­λι­στι­κά τα­μεία.                                                                                                                                    
 • Εγγρα­φή ερ­γα­ζο­μέ­νων στον Ο­Α­Ε­Δ                                                                                                                                                   
 • Έκδο­ση α­σφα­λι­στι­κής ε­νη­με­ρό­τη­τας.                                                                                                                                             
 • Υπο­λο­γι­σμός α­πο­δο­χών κρα­τή­σεων.                                                                                                                                              
 • Εκτυ­πώ­σεις ε­φο­ρίας.                                                                                                                                                                          

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                  

   Η μη­χα­νο­γρά­φη­ση έ­χει κα­θιε­ρω­θεί ως το βα­σι­κό ερ­γα­λείο­ για την ε­πί­τευ­ξη των στό­χων μιας ε­πι­χεί­ρη­σης. Με δυ­να­τό­τη­τες ά­με­σης πλη­ρο­φό­ρη­σης, διευ­κο­λύ­νε­τε η πραγ­μα­το­ποίη­ση και ο­λο­κλή­ρω­ση των ερ­γα­σιώ­ν ε­ξα­λεί­φο­ντας τα αν­θρώ­πι­να λά­θη. Ανα­λαμ­βά­νου­με υ­πεύ­θυ­να την πα­ρα­με­τρο­ποίη­ση, ορ­γά­νω­ση και ε­φαρ­μο­γή του κα­τάλ­λη­λου για κά­θε πε­ρί­πτω­ση λο­γι­σμι­κού σύμ­φω­να με­τα Διε­θνή Λο­γι­στι­κά Πρό­τυ­πα.                                                                                              
 Το γρα­φείο μας πα­ρέ­χει πλή­ρες πα­κέ­το υ­πη­ρε­σιών με τις πιο σύγ­χρο­νες και α­σφα­λής με­θό­δους.  Συ­γκε­κρι­μέ­να, το ­γρα­φείο μας δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στους ε­ξής το­μείς της μη­χα­νο­γρά­φη­σης:                                                                                 

 • Ανά­λυ­ση των α­να­γκών και των στό­χων ε­νόςνέ­ου συ­στή­μα­τος .                                                                                               
 • Aνα­βάθ­μι­σης του υ­πάρ­χο­ντος συ­στή­μα­τος.                                                                                                                                 
 • Επι­λο­γή κα­τάλ­λη­λου μη­χα­νο­γρα­φι­κού υ­λι­κού­και λο­γι­σμι­κού.                                                                                                 
 • Πα­ρα­με­τρο­ποίη­ση ε­φαρ­μο­γών και έ­λεγ­χος σω­στής λει­τουρ­γίας.                                                                                             
 • Εφαρ­μο­γή Ενιαίου Γε­νι­κού Λο­γι­στι­κού.                                                                                                                                         
 • Τε­χνι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη και ε­πι­κοι­νω­νία.                                                                                                                                             
 • Εκπαί­δευ­ση Προ­σω­πι­κού.                                                                                                                                                                  

   Eί­τε εί­στε ε­λεύ­θε­ρος ε­πα­γ­γε­λ­μα­τίας ή ε­ται­ρεία που ψά­χνει για έ­να γε­νι­κό λο­γι­στή ή σύ­μ­βου­λο φο­ρο­λο­γι­κών, ή για τις υ­πη­ρε­σίες ε­λέ­γ­χου που να α­ντα­πο­κρί­νο­νται στις νό­μι­μες α­παι­τή­σεις, έ­χε­τε έ­ρ­θει στο σω­στό μέ­ρος και θα θέ­λα­με να σας γνω­ρί­σου­με.                                                                                                                                                                               

Μην δι­στά­σε­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε μα­ζί μας.