Προφίλ


   Μέ­σα σε έ­να δυ­σμε­νές και συ­νε­χώς με­τα­βαλ­λό­με­νο οι­κο­νο­μι­κό πε­ρι­βάλ­λον, ο Έλλη­νας ε­πι­χει­ρη­μα­τίας για να α­να­δεί­ξει την ε­πι­χεί­ρη­ση του στην α­γο­ρά, έ­χει την α­νά­γκη ά­με­σων και υ­πεύ­θυ­νων πλη­ρο­φο­ριών.                                           

   Το γρα­φείο μας πα­ρέ­χει υ­πη­ρε­σίες σε θέ­μα­τα φο­ρο­λο­γίας, λο­γι­στι­κής και ερ­γα­τι­κών α­πό το 1996 στα Πα­τή­σια, ε­πί της ο­δού Τσίλ­λερ 46-48 σε μι­σθω­μέ­νο χώ­ρο, στη συ­νέ­χεια στην Θε­ο­τό­κη 9 στα Άνω Πα­τή­σια σε ι­διό­κτη­το χώ­ρο.          

  Δί­νου­με έμ­φα­ση στις ι­διαι­τε­ρό­τη­τες του κά­θε πε­λά­τη, δια­πι­στώ­νου­με τις α­νά­γκες του και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ε­μπει­ρία μας δί­νου­με λύ­σεις. Με βα­σι­κά ερ­γα­λεία τη διαρ­κή ε­νη­μέ­ρω­ση σε θέ­μα­τα ευ­ρύ­τε­ρου φο­ρο­λο­γι­κού και οι­κο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος και την α­ξιο­ποίη­ση της σύγ­χρο­νης τε­χνο­λο­γίας, και με ό­πλο την πά­νω α­πό 20 έ­τη ε­μπει­ρία σε ό­λα τα εί­δη των ε­πι­χει­ρή­σεων και με κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά την υ­πευ­θυ­νό­τη­τα και την α­ξιο­πι­στία, το γρα­φείο μας έ­χει κερ­δί­σει την ε­μπι­στο­σύ­νη των πε­λα­τών του προ­σφέ­ρο­ντας τους α­σφά­λεια και σι­γου­ριά.                                                     

   Eί­τε εί­στε ε­λεύ­θε­ρος ε­παγ­γελ­μα­τίας ή ε­ται­ρεία που ψά­χνει για έ­να γε­νι­κό λο­γι­στή ή σύμ­βου­λο φο­ρο­λο­γι­κών, ή για τις υ­πη­ρε­σίες ε­λέγ­χου που να α­ντα­πο­κρί­νο­νται στις νό­μι­μες α­παι­τή­σεις, έ­χε­τε έρ­θει στο σω­στό μέ­ρος και θα θέ­λα­με να  σας γνω­ρί­σου­με.                                                                                                                                                                                 

Μην δι­στά­σε­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε μα­ζί μας.