ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Yπεύθυνες & Aξιόπιστες Λογιστικές Υπηρεσίες. 

  Σε έ­ναν χώ­ρο ο ο­ποίος πα­ρου­σιά­ζε­ται σαν έ­νας α­πό τους πιο κρί­σι­μους και α­πο­φα­σι­στι­κούς για την λει­τουρ­γία της ο­ποια­δή­πο­τε ε­πι­χεί­ρη­σης αλ­λά και για τον οι­κο­γε­νεια­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, το λο­γι­στι­κό – φο­ρο­τε­χνι­κό μας γρα­φείο προ­σφέ­ρει λύ­σεις α­κό­μα και στις πιο πε­ρί­πλο­κες κα­τα­στά­σεις.                                                                                                                                                                 


 Ρωτήστε μας για λο­γι­στι­κά και φο­ρο­τε­χνι­κά θέματα και θα σας α­πα­ντή­σου­με σε ά­με­σο χρο­νι­κό διά­στη­μα α­πό την η­με­ρο­μη­νία υ­πο­βο­λής του ερωτήματος σας Ρωτήστε ό,τι σας απασχολεί...                                                                                                  


Κα­θη­με­ρι­νά ερ­χό­μα­στε α­ντι­μέ­τω­ποι με ση­μα­ντι­κές α­πο­φά­σεις. Στό­χος μας εί­ναι να  κά­νου­με  τις  α­πο­φά­σεις αυ­τές ό­σο το δυ­να­τόν ευ­κο­λό­τε­ρες,  πα­ρέ­χο­ντάς  σας  α­ξιό­πι­στες  και  πο­λύ­τι­μες  πλη­ρο­φο­ρίες.  Επι­κοι­νω­νή­στε  μα­ζί μας  σή­με­ρα η κλεί­στε ρα­ντε­βού!                                                                                                                           


Επίκαιρα video από το κανάλι μας στο YouTube  

Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να δείτε νέα της τρέχουσας επικαιρότητας

(φορολογικής, ασφαλιστικής), σεμινάρια και άλλα με όραμα και στόχο μας την έγκαιρη ενημέρωση σας. Ακούστε την εκπομπή "εδώ".

Ακούστε την εκπομπή "εδώ".