ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Yπεύθυνες & Aξιόπιστες Λογιστικές Υπηρεσίες. 

  Σε έ­ναν χώ­ρο ο ο­ποίος πα­ρου­σιά­ζε­ται σαν έ­νας α­πό τους πιο κρί­σι­μους και α­πο­φα­σι­στι­κούς για την λει­τουρ­γία της ο­ποια­δή­πο­τε ε­πι­χεί­ρη­σης αλ­λά και για τον οι­κο­γε­νεια­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, το λο­γι­στι­κό – φο­ρο­τε­χνι­κό μας γρα­φείο προ­σφέ­ρει λύ­σεις α­κό­μα και στις πιο πε­ρί­πλο­κες κα­τα­στά­σεις.                                                                                                                                                                 


 Ρωτήστε μας για λο­γι­στι­κά και φο­ρο­τε­χνι­κά θέματα και θα σας α­πα­ντή­σου­με σε ά­με­σο χρο­νι­κό διά­στη­μα α­πό την η­με­ρο­μη­νία υ­πο­βο­λής του ερωτήματος σας Ρωτήστε ό,τι σας απασχολεί...                                                                                                  


Κα­θη­με­ρι­νά ερ­χό­μα­στε α­ντι­μέ­τω­ποι με ση­μα­ντι­κές α­πο­φά­σεις. Στό­χος μας εί­ναι να  κά­νου­με  τις  α­πο­φά­σεις αυ­τές ό­σο το δυ­να­τόν ευ­κο­λό­τε­ρες,  πα­ρέ­χο­ντάς  σας  α­ξιό­πι­στες  και  πο­λύ­τι­μες  πλη­ρο­φο­ρίες.  Επι­κοι­νω­νή­στε  μα­ζί μας  σή­με­ρα η κλεί­στε ρα­ντε­βού!                                                                                                                           


Το γραφείο μας Raggos Accounting Services μετά την επιλογή από το περιοδικό Finance Pro στα Accounting Firms100 powered by Prosvasis 2023, στα 100 καλύτερα λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία,  βραβεύθηκε στα Greek Accounting & Finance Awards 2023 με το βραβείο Silver στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23.2.2024 στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, για άλλη μία φορά, για την τιμή να μας ψηφίσετε και να μας στηρίξετε. Το κάνετε άλλωστε τόσα χρόνια. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να καινοτομούμε. Η τιμή και η ευθύνη είναι μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!! 


Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να δείτε νέα της τρέχουσας επικαιρότητας

(φορολογικής, ασφαλιστικής), σεμινάρια και άλλα με όραμα και στόχο μας την έγκαιρη ενημέρωση σας. 

Click to editΑκούστε την εκπομπή "εδώ".

Ακούστε την εκπομπή "εδώ".