ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Yπεύθυνες & Aξιόπιστες Λογιστικές Υπηρεσίες. 

  Σε έ­να χώ­ρο ο ο­ποίος πα­ρου­σιά­ζε­ται σαν έ­ναν α­πό τους ποιο κρί­σι­μους και α­πο­φα­σι­στι­κούς για την λει­τουρ­γία της ο­ποια­δή­πο­τε ε­πι­χεί­ρη­σης αλ­λά και για τον οι­κο­γε­νεια­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό, το λο­γι­στι­κό – φο­ρο­τε­χνι­κό μας γρα­φείο προ­σφέ­ρει λύ­σεις α­κό­μα και στις πιο πε­ρί­πλο­κες κα­τα­στά­σεις.                                                                                                                                                                 


 Ρωτήστε μας για λο­γι­στι­κά και φο­ρο­τε­χνι­κά θέματα και θα σας α­πα­ντή­σου­με σε ά­με­σο χρο­νι­κό διά­στη­μα α­πό την ­με­ρο­μη­νία υ­πο­βο­λής του ερωτήματος σας Ρωτήστε ότι σας απασχολεί...                                                                                                  


Κα­θη­με­ρι­νά ερ­χό­μα­στε α­ντι­μέ­τω­ποι με ση­μα­ντι­κές α­πο­φά­σεις, στό­χος μας εί­ναι να  κά­νου­με  τις  α­πο­φά­σεις αυ­τές ό­σο το δυ­να­τόν ευ­κο­λό­τε­ρες,  πα­ρέ­χο­ντάς  σας με  α­ξιό­πι­στες  και  πο­λύ­τι­μες  πλη­ρο­φο­ρίες,  Επι­κοι­νω­νή­στε  μα­ζί μας  σή­με­ρα η κλεί­στε ρα­ντε­βού!